This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Documents for Procedures

по ЗРАСРБ

Документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

  Списък на документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от участника в конкурс за:

  • академична длъжност "Професор":

молба за участие в конкурса;
информационна карта (попълва се след приключване на конкурса);

  • академична длъжност "Доцент";

молба за участие в конкурса;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса) ;
 

  • академична длъжност "Главен асистент":

молба за участие в конкурса;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса);
 

  Формуляри за попълване от Председател на научно жури, Ръководител секция, Научен секретар на ИЕЕС за:

  • академична длъжност "Професор";

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
доклад от Председателя на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • академична длъжност "Доцент";

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
доклад от Председателя на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • академична длъжност "Главен асистент":

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
обобщен доклад от Председателя на научно жури;

Документи за придобиване на образователна и научни степени

  Списък на документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд „доктор” и „доктор на науките“

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от дисертанта за:

  • научна степен "Доктор на науките":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита;
обява (съобщение за защита)
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома)

  • научна степен "Доктор":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита;
обява (съобщение за защита)
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома).

  Формуляри за попълване от Председателя на научно жури, Председател на колоквиума, Научния секретар на ИЕЕС:

  • научна степен "Доктор на науките":

предложение за жури;
заповед за назначаване на научно жури;
протокол №1 от научно жури;
протокол №2 от научното жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • научна степен "Доктор":

предложение за жури;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от научно жури;
протокол №2 от научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

Общи документи

 Списък на документи за приемане на докторанти в ИЕЕС

 Процедура при издаване и получаване на дипломите от БАН за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за издаване на удостоверения за заемана академична длъжност „доцент” и „професор”.

Документи за изготвяне на рецензии и получаване на хонорари

  Декларация за изготвяне на рецензия или писмено становище

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензия по конкурс за заемане на длъжности доцент и професор

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензии и становища върху дисертационни трудове

 Необходими данни при получаване на хонорар и декларация за доход