Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Документи за процедури

по ЗРАСРБ

Документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

  Списък на документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от участника в конкурс за:

  • академична длъжност "Професор":

молба за участие в конкурса;
информационна карта (попълва се след приключване на конкурса);

  • академична длъжност "Доцент";

молба за участие в конкурса;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса) ;
 

  • академична длъжност "Главен асистент":

молба за участие в конкурса;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса);
 

  Формуляри за попълване от Председател на научно жури, Ръководител секция, Научен секретар на ИЕЕС за:

  • академична длъжност "Професор";

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
доклад от Председателя на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • академична длъжност "Доцент";

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
доклад от Председателя на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • академична длъжност "Главен асистент":

предложение за избор на състав на жури;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
обобщен доклад от Председателя на научно жури;

Документи за придобиване на образователна и научни степени

  Списък на документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд „доктор” и „доктор на науките“

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от дисертанта за:

  • научна степен "Доктор на науките":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита;
обява (съобщение за защита)
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома)

  • научна степен "Доктор":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита;
обява (съобщение за защита)
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома).

  Формуляри за попълване от Председателя на научно жури, Председател на колоквиума, Научния секретар на ИЕЕС:

  • научна степен "Доктор на науките":

предложение за жури;
заповед за назначаване на научно жури;
протокол №1 от научно жури;
протокол №2 от научното жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

  • научна степен "Доктор":

предложение за жури;
заповед за назначаване на жури;
протокол №1 от научно жури;
протокол №2 от научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за издаване на диплома;

Общи документи

 Списък на документи за приемане на докторанти в ИЕЕС

 Процедура при издаване и получаване на дипломите от БАН за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за издаване на удостоверения за заемана академична длъжност „доцент” и „професор”.

Документи за изготвяне на рецензии и получаване на хонорари

  Декларация за изготвяне на рецензия или писмено становище

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензия по конкурс за заемане на длъжности доцент и професор

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензии и становища върху дисертационни трудове

 Необходими данни при получаване на хонорар и декларация за доход