Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Документи за процедури

по ЗРАСРБ

Документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност

  Списък на документи за участие в конкурс за заемане на академична длъжност - нов

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от участника в конкурс за:

  • академична длъжност "Професор":

молба за участие в конкурса;
информационна карта (попълва се след приключване на конкурса);
писмо до НАЦИД
(попълва се след приключване на конкурса) ;

  • академична длъжност "Доцент";

молба за участие в конкурса;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса) ;
писмо до НАЦИД
(попълва се след приключване на конкурса);

  • академична длъжност "Главен асистент":

молба за участие в конкурса - нов;
информационна карта
(попълва се след приключване на конкурса);
писмо до НАЦИД
(попълва се след приключване на конкурса);

  Формуляри за попълване от Председателя на научно жури, Ръководител секция, Администрацията на ИЕЕС за:

  • академична длъжност "Професор";

доклад от председателя на научно жури;
предложение за избор на състав на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за решение на НС на ИЕЕС - БАН;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;

  • академична длъжност "Доцент";

доклад от председателя на научно жури;
предложение за избор на състав на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури;
протокол №2 от заседание на научно жури;
уведомително писмо до Председателя на БАН за решение на НС на ИЕЕС - БАН;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;

  • академична длъжност "Главен асистент":

обобщен доклад от председателя на научно жури - нов;
предложение за избор на състав на жури;
протокол №1 от заседание на научно жури - нов;
протокол №2 от заседание на научно жури - нов;
уведомително писмо до Председателя на БАН за решение на НС на ИЕЕС - БАН;
уведомително писмо за допускане за участие в конкурс;
заповед за назначаване на жури;

Документи за придобиване на образователна и научни степени

  Списък на документи за откриване на процедура за защита на дисертационен труд „доктор” и „доктор на науките“

  Европейски формат на автобиография

  Формуляри за попълване от дисертанта при кандидатстване за:

  • научна степен "Доктор на науките":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита - стар;
мотивационно писмо за откриване процедура за защита - нов;
писмо до НАЦИД (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома)

  • научна степен "Доктор":

мотивационно писмо за откриване процедура за защита - стар;
мотивационно писмо за откриване процедура за защита - нов;
писмо до НАЦИД (попълва се след издване на диплома) ;
информационна карта на български език (попълва се след издване на диплома);
информационна карта на английски език (попълва се след издване на диплома).

  Формуляри за попълване от Председателя на научно жури, Председателя на колоквиума, Администрацията на ИЕЕС:

  • научна степен "Доктор на науките":

предложение за жури;
съобщение за защита;
уведомително писмо до Председателя на БАН за решение на НС на ИЕЕС;
заповед за назначаване на жури;

  • научна степен "Доктор":

предложение за жури;
протокол №1 от научно жури;
протокол №2 от научно жури;
съобщение за защита;
уведомително писмо до Председателя на БАН за решение на НС на ИЕЕС;
заповед за назначаване на жури;

Общи документи

 Списък на документи за приемане на докторанти в ИЕЕС

 Процедура при издаване и получаване на дипломите от БАН за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за издаване на удостоверения за заемана академична длъжност „главен асистент“ „доцент” и „професор”.

Документи за изготвяне на рецензии и получаване на хонорари

  Декларация за изготвяне на рецензия или писмено становище

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензия по конкурс за заемане на длъжности доцент и професор

  Препоръчителни изисквания при оформяне на рецензии и становища върху дисертационни трудове

 Необходими данни при получаване на хонорар