Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Научни форуми

организирани от ИЕЕС - БАН

Mеждународни конференции по оловни акумулатори - LABAT

Началото на поредицата конференции, провеждани на всеки три години, е поставено през 1989 година, когато за пръв път Секция “Електрохимия на оловните акумулатори” по идея на акад. Павлов организира първото й издание - LABAT’89. От тогава тя е притегателен форум на водещи представители на академичната и технологична общност от експерти в областта на оловните акумулатори, които се събират, за да споделят достижения във фундаменталното познание; представят последни резултати от изследвания; обсъдят тенденциите за развитие; демонстрират нови продукти и оборудване за производство; споделят нови технологични методи в рециклиране; дискутират иновативни идеи; разискват предизвикателствата и възможностите за бъдещо развитие, както и да установяват и развиват партньорски връзки и приятелства.

Традиционно в събитието участват около 300 делегати от над 40 държави на 6 континента. Досега много успешно са проведени 9 конференции: LABAT’89, LABAT’93, LABAT’96, LABAT’99, LABAT’2002, LABAT’2005, LABAT’2008, LABAT’2011 и LABAT’2014. Предстои проведеждането на LABAT’2017, от 13 до 16 юни 2017 в к.к. „Златни пясъци“. Избрани доклади от тези конференции са публикувани в специални издания на Journal of Power sources, томове 30, 31, 46, 64, 85, 113, 158, 191. От 2015 г. сборниците с разширени резюмета на доклади от LABAT конференциите се индексират от SCOPUS.

По инициатива на организационния комитет на първата LABAT’89 конференция и с решение на ръководството на БАН на всяко издание на форума се присъжда медал с името на откривателя на оловните батерии. С “Гастон Планте Медал” на БАН се удостояват изявени учени или организации за върхови постижения в науката и технологията по оловни акумулатори в световен мащаб. Изборът на медалистите се осъществява от Международно жури сред предложени от Международен комитет номинации.

StaffStaff

Софийски електрохимични дни

Staff

Софийски електрохимични дни (СЕД) е национална конференция с международно участие. Събитието се организира на всеки две години с подкрепата на Българското електрохимични дружество и българската секция на Международното електрохимично дружество (ISE). Проведена за първи път през 1996 г., конференцията е утвърден национален форум за обмен на информация относно най-новите научни и технически разработки в областта на електрохимията. СЕД привлича и обединява както млади, така и опитни изследователи от страната и чужбина - представители на различни престижни академични институции и организациии, на индустриални предприятия и на образователни институции. Чрез различни формати, като устни презентации и дискусии, постерни и образователни сесии, в рамките на конференцията се обсъждат нови идеи на високо експертно ниво.

В рамките на всеки форум се организира ”Сесия на младия учен”, на която младите изследователи и докторанти представят своите научни постижения, най-добрите от които се награждават от Международно жури.

Партньорското съдействие на Института по физикохимия ”Ростислав Каишев” (БАН), Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ), Българското водородно общество и Центъра за иновации при БАН имат важна роля за успешното провеждане на форума.

Колоквиум на ИЕЕС

Колоквиумът на ИЕЕС е постоянен научен орган и форум за квалификация, информация и отчетност. Членове на колоквиума са представители на научния състав на института. Председателят се избира за срок от 4 години от членовете на Общото събрание на ИЕЕС.

На заседанията на Колоквиума на ИЕЕС редовно се представят и дискутират получени научни резултати от изследователите и докторантите на института. Колоквиумът обсъжда и преценява готовността на докторантите за откриване на процедури за защита на дисертационните им работи и за зачисляване на свободна докторантура и прави предложение до Научния съвет на ИЕЕС.

В рамките на Колоквиума гостуват изтъкнати учени от страната и чужбина и представят и постижения в областта на електрохимията и сходни научни области.

доц. д-р Тома Станкулов


Председател на
Колоквиума на ИЕЕС

Електронна поща: tstankulov@iees.bas.bg

Staff

Ден на докторанта

В края на всяка календарна годината в ИЕЕС се провежда „Ден на докторанта“, на който докторантите на института представят резултатите от своите научни разработки, получени през годината. Всяка презентация е последвана от въпроси и разисквания от страна на научния състав на ИЕЕС. Докторантът получава индивидуална оценка и препоръки за по-нататъшната си изследователска дейност.

Академични лекции

В изпълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, всеки научен работник, избран на академична длъжност „професор“ или „доцент“ изнася публична академична лекция пред Колоквиума на ИЕЕС. Темата на лекцията е близка до тази на конкурса, в който представящият е участвал, и в нея избраният изследовател излага своята визия за персонално и тематично равитие през следващите 5 години.