Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Национални

Разработвани от ИЕЕС - БАН

Проекти, финансирани от държавни фондове и МОН

 • Център за Компетентност „ЦК ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, BG05M20P001-1.002-0014, финансирането се извършва от Министерството на образованието и науката със съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, (2019-2023), координатор: Евелина Славчева
 • Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008-С01, финансирането се извършва от Министерството на образованието и науката със съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, (2018-2023), координатор от страна на ИЕЕС: Евелина Славчева
 • Научна инфраструктура НИ „Съхранение на енергия и водородна енергетика – НИ СЕВЕ“, Д01-160/28.08.2018, финансирането на Програмата се извършва от МОН, (2018-2023), ръководител: Дария Владикова
 • Научна инфраструктура „Инфраструктура за производство и изследване на нови материали с приложение в промишлеността, био-медицината и околната среда; изследвания, диагностика, реставрация и консервация на артефакти от метал - НИ ИНФРАМАТ, Д01-155/28.08.2018, финансирането на Програмата се извършва от МОН, (2018-2022), координатор от страна на ИЕЕС: Евелина Славчева
 • Национална научна програма ННП “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – Еплюс“, Д01-2014/28.11.2018, финансирането на Програмата се извършва от МОН посредством целева субсидия, (2018-2021), ръководител от страна на ИЕЕС: Евелина Славчева
 • Иновативна система за производство и компресиране на водород, в партньорство с фирма ”Green Innovations”, България, Национален инвестиционен фонд - Министерство на икономиката, (2018-2020), ръководител: Галин Борисов
 • Моделиране и изследване на деградационни процеси в хибридна енергийна система "Фотоволтаичен панел - водороден генератор (ФОВОД)" - Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/1, (2018-2021), ръководител: Евелина Славчева
 • Многофункционални приложения на композитни системи графен-квантови точки (МУЛТИГРАФ) - Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/2, (2018-2021), ръководител:  Антон Момчилов
 • Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия (SuperHyb) - Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, ФНИ, КП-06-ОПР4/5, (2018-2021), ръководител:  Антония Стоянова
 • Биокатализирана електролиза за получаване на водород, ФНИ, КП-06-Н29/8, (2018-2021), ръководител: Йолина Хубенова
 • Синтез и диелектрични свойства на перовскит-базирани оксидни стъклокерамики, ФНИ, КП-06-Н28, (2018-2021), координатор от страна на ИЕЕС: Ваня Илчева
 • Иновативни презареждаеми безвъглеродни цинк-въздушни клетки, ФНИ, КП-06-Н27/15, (2018-2021), ръководител: Гергана Райкова
 • Оптимизиране на Zn електрод чрез внасяне на проводима керамика с оглед подобряване на експлоатационните характеристики на Ni/Zn акумулаторни батерии - Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, ФНИ, КП-06-М29/3, (2018-2020), ръководител: Галя Митрова
 • Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление на акумулатори по време на експлоатацията им, в партньорство с фирма ”Стемо” ООД, България. Оперативна програма – “Иновации и конкурентноспособност” , BG16RFOP002-1.005-0108-C01, (2018 - 2019),  ръководител: Веселин Найденов
 • Възстановяване на фосфор и получаване на биотор от отпадъчни потоци, ФНИ, ДН17/14 (2017-2020), ръководител от страна на ИЕЕС: Ренета Букурещлиева
 • Влияние на вида на електролита върху капацитивните свойства на хибридни суперкондезаторни системи, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, финансирана от БАН,  ДФНП-17-148 (2017-2019), ръководител: Любомир Сосеров
 • Композитни катализатори за получаване на водород с приемна структура монтморилонит - синтез, свойства и квантово-химични модели, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, финансирана от БАН,  ДФНП-17-150 (2017-2019), ръководител: Ивета Бошнакова
 • Смесени метални халкогениди отложени върху Ni-пяна – ефективни катализатори за алкална електролиза на вода (Прилагане на оригинални техники за синтез и изследване), Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, финансирана от БАН, ДФНП-17-147 (2017-2019), ръководител: Елица Петкучева
 • Високо ефективни корозионо устойчиви металокерамични електроди за електролизни клетки/водородни генератори с полимерна протон проводяща мембрана, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, финансирана от БАН, ДФНП-17-149 (2017-2019), ръководител: Галин Борисов
 • Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици (SuSiCo), ДФНИ ДН 09/12 (2016-2019), ръководител: Тамара Петкова
 • Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментални и теоретични изследвания, ДФНИ ДН09/13 (2016-2019), ръководител от страна на ИЕЕС: Антония Стоянова
 • Мeталооксидни слоеве за сензори, Програма за подпомагане на млади учени, финансирана от БАН - МОН, ДФНП-40 (2016-2017), научен консултант: Ваня Илчева, млад учен: Веселин Желев
 • Синтез и охарактеризиране на оксиди с шпинелов тип структура като катализатори за цинк-въздух батерии, Програма за подпомагане на млади учени, финансирана от БАН - МОН, ДФНП-200 (2016-2017), научен консултант: Виктор Боев, млад учен: Деница Ничева
 • Композитни катализатори за електрохимично получаване на водород с приемна структура монтморилонит, Програма за подпомагане на млади учени, финансирана от БАН - МОН, ДФНП-41 (2016-2017), научен консултант: Елефтерия Лефтерова, млад учен: Ивета Бошнакова
 • Композити на основата на Ni(OH)2, MnO2 и активен въглен като електроден материал за хибридни суперкондензатори, Програма за подпомагане на млади учени, финансирана от БАН - МОН, ДФНП-42 (2016-2017), научен консултант: Антония Стоянова, млад учен: Любомир Сосеров
 • Системи за съхранение на основата на асиметрични и хибридни суперкондензатори с нанокомпозитни електроди, ДФНИ Е02/18 (2014-2017), ръководител: Антония Стоянова
 • Изследване механизмите на проводимост и обратимост на иновативен дизайн на твърдооксидна клетка - ИМООД, ДФНИ Е 02/3 (2014-2017), ръководител: Дария Владикова
 • Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси, ДФНИ Е02/15 (2014-2017), ръководител: Константин Петров
 • Интегрирана система на основата на биомаса за получаване на чиста енергия, ДФНИ Е02/2 (2014-2017), ръководител: Евелина Славчева
 • Mногокомпонентни катализатори, несъдържащи благородни метали за генериране на водород в електролизна клетка с анионпроводяща полимерна мeмбрана, ДФНИ Е02/9 (2014-2017), ръководител: Евелина Славчева
 • Бифункционални катализатори за регенеративни водородни енергийни преобразуватели с полимерен електролит, ДНТК/01-005 (2012-2015), ръководител: Евелина Славчева
 • Разработване на комплексна система за биоремедиация на води, замърсени с тежки метали и когенерация на енергия на основата на микробния метаболизъм, ДФНИ T02/2 (2014-2016), ръководител: Дария Владикова
 • Изследване конверсията на автомобили за индустриални цели и високоволтова батерия за електромобил, № BG161PO003-1.1.06-0069-C0001/07.12.2012 г. (2012-2015), ръководител: Бранимир Банов
 • Рецептурни състави за синтетични смазочни масла от естерен тип, Националeн иновационен фонд, Договор № ИФ-00-06-57/15.12.2012 (2012-2015 ), ръководител: Дария Владикова
 • Модификатори за намаляване на триенето и износването на индустриално оборудване, Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», (2012-2015), ръководител: Дария Владикова
 • Синтез на метални и интерметални наночастици с контролирани размери и топография за био-медицинско приложение, БИН8/09 (2008-2014), ръководител: Йовка Драгиева,
 • Структура и физични свойства на перспективни германиево халкогенидни стъкла, ДОО-329  (2011-2013), ръководител: Тамара Петкова
 • Мембранни електродни пакети за водна електролиза/ горивни елементи, ДНТЦ/МАКЕДОНИЯ 01/10  (2010-2013), ръководител: Евелина Славчева
 • Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди, ИД 02-136  (2008-2012), ръководител: Младен Младенов
 • Получаване на чист водород чрез ПЕМ водна електролиза – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити (ПемХидроГен), ДТК02/68  (2009-2011), ръководител: Евелина Славчева
 • Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел), ДО 02-86 (2008-2011), ръководител: Дария Владикова
 • Наноструктурирани материали за ново поколение литиеви батерии, ТКХ1701/2007 (2007-2011) ръководител:  Младен Младенов
 • Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия, ТКХ1705/2007 (2007-2011) ръководител: Сашо Василев

Проекти, разработвани в международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР)

 • Електрохимично и фотоелектрохимично приложение на хибридни FeChx-TiO2-MoSx катоди, Институт по катализ и неорганична химия ,, Акад. М. Нагиев'', Азербейджан (2018-2020) ръководител:  Евелина Славчева
 • Оксидни и халкогенидни филми за каталитично приложение, Национален институт за лазери, плазма и радиационна физика, Румъния (2017-2019) ръководител:  Тамара Петкова
 • Приложение на електрохимичната импедансна спектроскопия  за предиктивна  диагностика на твърдооксидни горивни клетки и стакове, CNRS, Италия  (2016-2018) ръководител:  Дария Владикова
 • Медни и калаени сулфиди с добавка на антимон – материал за фотоелектрични слънчеви преобразуватели, CMRDI, ​Египет (2016-2017), ръководител:  Тамара Петкова
 • Тънки слоеве за приложение в енергопреобразуващи прибори, Национален институт за лазери, плазма и радиационна физика, Румъния  (2015-2017), ръководител:  Тамара Петкова
 • Наноразмерни материали за приложение в горивни клетки и батерии, Институт по молекулярна физика, ПАН, Полша, (2015-2017) ръководител: Тамара Петкова
 • Обратими твърдооксидни горивни клетки-електролизьори, Национален център за научни изследвания, CNRS, Италия (2013-2015) ръководител:  Дария Владикова,
 • Graphene/metal oxide electrode materials for lithium batteries as energy storage system, CRMDI, Egypt (2013-2014) ръководител: Антон Момчилов
 • Нови аморфни материали – получаване, свойства, приложение, Национален институт за лазери, плазма и радиационна физика, Румъния (2012-2015), ръководител: Тамара Петкова
 • Архитектура на материали за съвременни енергийни системи, CNRS, Италия (2010-2012) ръководител:  Дария Владикова

Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на БАН

 • Преобразуване на енергия във водороднокислородни елементи с полимерен електролит-нови материали, мембранни електродни пакети и електрохимични клетки (2014-2019), ръководител: Евелина Славчева
 • Усъвършенстване на водородната лаборатория за изследване на горивни клетки. Разработване на иновативни техники и методики за диагностика и ускорени тестове (2014-2019), ръководител: Дария Владикова
 • Изследвания на различни типове оловно-киселинни акумулатори за приложение в различни системи за възобновяеми източници на енергия, съставяне на предписания за усъвършенстване на технологиите за тяхното производство и специфичните режими за експлоатация (2017-2019), ръководител:  Веселин Найденов
 • Разработване и електрохимично охарактеризиране на нанокомпозитни електродни материали за приложение в системи за преобразуване и съхранение на енергия (2017-2019), ръководител: Антония Стоянова
 • Изследване на свойствата на нови материали за електрохимични приложения (2017-2019), ръководител: Тамара Петкова
 • Нови електрохимични системи базирани на наноразмерни материали за съхранение и конверсия на енергия, опазване на околната среда, повишаване на енергийната ефективност (2017-2019),  ръководител: Бранимир Банов
 • Вторичен метал-въздушен елемент (2014-2018), ръководител: Константин Петров
 • Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси (2015-2018), ръководител: Константин Петров
 • Нови електрохимични системи базирани на наноразмерни материали за съхранение и конверсия на енергия и опазване на околната среда (2014-2016), ръководител: Антон Момчилов.
 • Изследвания на влиянието на различни видове добавки към активните маси на оловните акумулатори, и създаване на технологии за производство на оловно-киселинни акумулатори с подобрени експлоатационни характеристики (2014-2016), ръководител:  Веселин Найденов
 • Диелектрична импедансна спектроскопия на смазочни индустриални масла и добавки за тях (2014-2016), ръководител: Дария Владикова
 • Развитие на ново поколение електродни материали за електрохимични източници на ток на база биопродуктии зелени технологии (2014-2016), ръководител: Антония Стоянова
 • Нови материали за чиста енергия (2014-2016), ръководител: Тамара Петкова