Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Образование

в ИЕЕС - БАН

Обучение на докторанти

Институтът по eлектрохимия и енергийни системи, като самостоятелно научно звено на БАН има акредитация за обучение по образователната и научна степен “доктор” в професионално направленние 4.2. Химични науки по специалностите:

  • 01.05.14 Електрохимия (включително химически източници на тока)
  • 01.05.05 Физикохимия

Конкурсите за прием и програмите за обучението на докторанти, както и процедурата по защитата на дисертационните трудове за придобиване на образователната и научна степен „доктор” са изцяло съобразени с действащата нормативна уредба определена в основна степен от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), и приетите в негово съответствие Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИЕЕС.

Приемът на докторантите на базата на конкурс по следните утвърдени от НС на ИЕЕС конспекти:

  • Конспект за прием на докторанти по Електрохимия
  • Конспект за прием на докторанти по Физикохимия

Обучението на докторантите се провежда по съвременните методи чрез подходящи за целта форми – специализирани курсове и семинари, институтски колоквиуми, съвместна работа с високо-квалифицирани научни ръководители. Докторантите на ИЕЕС участват активно със самостоятелни изяви в национални и международни научни форуми. В рамките на различни програми докторантите специализират в научно-изследователски институции от цял свят, където доусъвършенстват своите знания и придобиват нови. В края на всяка календарна годината се провежда „Ден на докторанта“, където те представят пред Колоквиума на ИЕЕС своите резултати и получават индивидуални оценки и препоръки за по-нататъшната си дейност.

В ИЕЕС се провеждат докторантски курсове, които са включени в програмата на ЦЕНТЪРA ЗА ОБУЧЕНИЕ към БАН:

Понастоящем в ИЕЕС се обучават: 4 редовни докторанти и 1 задочен докторант. Приемът и обучението се осъществяват съгласно Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН.

Обучение на специализанти

Следдокторските специализации се осигуряват финансово от средства, централно определени от бюджета на БАН или от други централизирани източници, както и със средства, осигурени от ИЕЕС-БАН, включително и по международни програми и споразумения. При наличие на финансиране, стипендии за следдокторска специализация се отпускат със срок до две години. Приемът и обучението се осъществяват съгласно Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН.

В ИЕЕС се провеждат изследователски и практически стажове на студенти от различни университети, както и обучение на чуждестранни студенти по програма Еразъм.

Курсове за обучение на специалисти

По покана на университети, на държавни или фирмени изследователски центрове, на ръководствата производствени предприятия от различни краища на света водещи хабилитирани учени от ИЕЕС изнасят кратки и разширени лекционни курсове. Членове на научния състав на ИЕЕС водят и редовни курсове и упражнения във висши учебни заведения. ИЕЕС организира и специализирани курсове и семинари по проекти от програмата Erasmus.