Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Дейности

проекти, издания, образование, форуми

Дейността на ИЕЕС е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030, националните научни приоритети и политиката на БАН в областта на научните изследвания и иновациите. Институтът има устойчиво присъствие в Европейското изследователско пространство (ERA), осигуряващо максимално използване на научния потенциал на страните - членки и координиране на взаимодействието помежду им. Основният предмет на дейност на ИЕЕС е осъществяване на научни изследвания от фундаментален и приложен характер в областта на електрохимичните източници на енергия.

ИЕЕС участва активно в редица научни проекти, финансирани от Рамковите програми на ЕС (Хоризонт 2020), оперативните програми "Наука и образование за интелигентен растеж" (МОН) „Иновации и конкурентноспособност” (МИ), различни държавни фондове, национални или чуждестранни фирми. ИЕЕС е водеща организация по проект за изграждане и развитие на Център по компетентност „ХИТМОБИЛ“, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ и проект от националната Пътна карта за научни инфраструктури „Съхранение на енергия и водородна енергетика“.

Показател за високото научно ниво на Показател за високото научно ниво на института е активната публикационна дейност на неговите членове - книги и монографии, отпечатани от известни международни издателства, статии в реномирани научни списания, публикации в сборници от международни научни конференции.

Дейността на института в областта на иновациите е отразена в редица авторски изобретения, полезни модели и патенти.

Институтът е акредитиран за обучение по образователната и научна степен “доктор” по специалностите „Електрохимия (включително химически източници на тока)" и „Физикохимия“. ИЕЕС осъществява и други образователни дейности за специализирани обучения на студенти, специализанти и инженерни кадри.

ИЕЕС е дългогодишен организатор на различни научни събития - конференции, семинари, колоквиуми и др., които подпомагат обмяната на академични знания и опит между различни научни звена и екипи в рамките на националното и международното научно пространство.