Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

ИЕЕС-БАН и НПТМ канят на „Семейна събота в музея: Резервната електрическа енергия – погледната отблизо“

Учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” при Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН) отново ще гостуват на Националния политехнически музей (НПТМ), за да представят своята образователна програма за средношколци и техните родители и преподаватели, която включва: запознаване с теми, свързани с електричеството и електрическия ток, зеления енергиен цикъл, водорода като носител на енергия и… още много любопитни научни факти; интересни демонстрации как се добива водород от вода, модели на системи с горивни клетки, познати и непознати батерии, водородни коли-и [...]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „ НЕВЪГЛЕРОДНИ КАТАЛИТИЧНИ НОСИТЕЛИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА КИСЛОРОД ПРИ ЕЛЕКТРОЛИЗА НА ВОДА” на инж.- хим. Ивета Mустафова Бошнакова, редовен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „ Електрохимия (вкл. химични източници н [...]

Прочети повече

Обява за повторнa процедура за Избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС №160/01.07.2016 г. с предмет: „Извършване на независим външен одит на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Първоначално обявената процедура е прекратена от Възложителя на основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от ПМС №160/01.07.2016 г. Възложител: СДРУЖЕНИЕ „НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ” – Партньор по Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Краен срок за подаване на оферти: 12.11.2019 г. Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020 Провеждането на настоящата процедура и изпълнението на договора за възлагане ще бъдат осъществени в интерес на всички партньори – страни по АДБФП № BG05M20P001-1.002-0014. Документац [...]

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ за ЗАЩИТА

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Физикохимично охарактеризиране на литиево-натриев сулфат за приложение в електрохимични системи“ на Здравка Димитрова Славкова, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, код 01.05.05 Научен ръководител: п [...]

Прочети повече

Софийски електрохимични дни 2019

В периода 16-19 октомври успешно се проведоха „Софийски електрохимични дни - 2019“ (СЕД2019) - национална конференция с международно участие, в която български и гостуващи учени и млади специалисти, работещи по тематики в областта на електрохимията представят разработки, получени резултати и идеи за бъдещи научни дирения в отговор на предизвикателствата на нашето съвремие. Научният форум бе седмо по ред издание на организираните на всеки две години конференции, в което представители на различни академични организации, на индустриални предприятия и на образователни институции дискутираха на вис [...]

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 16