Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Нормативна уредба

Нормативни документи на БАН, МОН, ЦО и ЗОП

Закон за Българската академия на науките

Устав на БАН

Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030

Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките

Правила за кандидатстване, управление и отчитане на международни проекти

Процедура за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в БАН

Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) - стар, от 28.12.2010 г.

Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) - нов, от 05.05.2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - стар, от 08.03.2011 г.

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - нов, от 06.07.2018 г. 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН - стар, от 11.07.2011 г.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН - нов, от 29.10.2018, коригиран съгласно решение на ОС от 20.05.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ нов, от 13.02.2019 г.

Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН

Правилник за оценка и наблюдение на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации , както и на дейността на "Фонд научни изследвания"

Закон за насърчаване на научната дейност

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правилник за разпределение,  разходване и отчитане на субсидията за издръжка на докторантите в БАН

Правна уредба на Профил на купувача (глава 2, раздел III от ЗОП / 01.10.2014 г.)

Нормативни документи на ИЕЕС

Стратегия за научно развитите  на Институт по eлектрохимия и енергийни системи  „Акад. Евгени Будевски” – БАН 2018-2023

Правилник за устройството и дейността на ИЕЕС

Правилник за дейността на НС на ИЕЕС

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИЕЕС - стар, от 07.02.2013 г.

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИЕЕС – нов, от 22.11.2018 г., коригиран съгласно решение на ОС на БАН от 20.05.2019 г.

Правилник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти

Вътрешни правила за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в ИЕЕС

Правилник за атестиране на научния състав в ИЕЕС

Вътрешни правила за дейността и управлението на научната инфраструктура на ИЕЕС

Вътрешни правила за реда и организацията на провеждане на търг в ИЕЕС-БАН

Вътрешни правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в ИЕЕС

Етичен кодекс на служителите на ИЕЕС

Акредитация

Регистър на дарения в ИЕЕС за 2018

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в ИЕЕС-БАН

Отчети