Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Нормативна уредба

Нормативни документи на БАН, МОН, ЦО и ЗОП

Act on development of the academic staff in the republic of Bulgaria

Закон за Българската академия на науките

Устав на БАН

Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030

Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Правила за кандидатстване, управление и отчитане на международни проекти

Процедура за прилагане на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в БАН

Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) - нов, от 05.05.2018 г.
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - нов, от 06.07.2018 г. 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН - нов, изменен и допълнен 31.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ нов, от 13.02.2019 г.

Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН

Правилник за оценка и наблюдение на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации , както и на дейността на "Фонд научни изследвания"

Закон за насърчаване на научната дейност

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Правилник за разпределение,  разходване и отчитане на субсидията за издръжка на докторантите в БАН

Правна уредба на Профил на купувача (глава 2, раздел III от ЗОП / 01.10.2014 г.)

Нормативни документи на ИЕЕС

Стратегия за научно развитите  на Институт по eлектрохимия и енергийни системи  „Акад. Евгени Будевски” – БАН 2018-2023

Правилник за устройството и дейността на ИЕЕС актуализиран съгласно решение на ОСУ от 24. 01. 2024 г.

Правилник за дейността на НС на ИЕЕС

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИЕЕС – нов, от 22.11.2018 г., коригиран съгласно решение на ОС на БАН от 20.05.2019 г. допълнен 16.08.2021г.

Правилник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти

Вътрешни правила за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост в ИЕЕС

Правилник за атестиране на научния състав в ИЕЕС

Вътрешни правила за дейността и управлението на научната инфраструктура на ИЕЕС

Вътрешни правила за реда и организацията на провеждане на търг в ИЕЕС-БАН

Вътрешни правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни в ИЕЕС

Етичен кодекс на служителите на ИЕЕС

Акредитация

Регистър на дарения в ИЕЕС за 2018

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки в ИЕЕС-БАН в сила от 16.12.2020

Вътрешни правила за реда и организацията на провеждане на търг с тайно наддаване

Отчети