Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 6 броя металообработващи машини на Института по електрохимия и енергийни системи.

На 02.02.2021г. от 10.00 часа в сградата на ИЕЕС-БАН на адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 10, ет. 2, зала 20, ще се проведе първи търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, а именно: 6 броя металообработващи машини на Института по електрохимия и енергийни системи. Тръжната документация може да бъде получена безплатно в сградата на ИЕЕС-БАН, на адрес 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, блок 10, ет. 2, Секретариат, всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. или да се изтегли от настоящата страница, от датата на публикуване на обявлението за пр

Прочети повече

Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка по 4 обособени позиции

Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН – по 4 (четири) обособени позиции”. За заинтересованите лица Публикувана пазарна консултация ЦАИС ЕОП 06.08.2020 1. Покана пазарна консултация 1.1. Техническа спецификация Приложение 1 1.2. Индикативно ценово предложение Приложение 2 Индикативно ценово предложение Диахим ЕАД Индикативно ценово предложен

Прочети повече

Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“

Дами и господа, предоставяме ви информация към обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“ във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-1.002-0014-С01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разв

Прочети повече

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“ одобрена с Решение № ОП-2020-4-2 / 12.06.2020 г. на проф. дхн Евелина Павлова Славчева – Директор на ИЕЕС-БАН Обявление за откриване на процедура № ОП-2020-4 Решение № ОП-2020-4-2 Публикувано на 15.06.2020г. в 22:45 часа Документация ОП-2020-4 Прогнозни стойности ОП-2020-4 Техническа спецификация ОП-2020-4 Методика за оценка ОП-2020-4 поз.3 Проект на договор ОП-2020-4 Утвърждавам документацията Образци Образец №2 - еЕЕДОП Публикув

Прочети повече

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват"

Документация за обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 °С до 1600 °С в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Обявление за поръчка Решение за откриване на процедура Документация Публикувано на 05.06.2020 г. в 12:17 часа. Разяснение чл. 33 ЗОП Публикувано на 30.06.2020 г. в 17:21 часа. Съобщение отваряне на ценови предложения Публикувано на 04.08.2020 г. в 14:41 часа. Протокол 1 приложение 1 приложение 2 Протокол 2 Докла

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5