Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Профил на купувача

обществени поръчки от ИЕЕС - БАН

Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка по 4 обособени позиции

Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – БАН – по 4 (четири) обособени позиции”. За заинтересованите лица Публикувана пазарна консултация ЦАИС ЕОП 06.08.2020 1. Покана пазарна консултация 1.1. Техническа спецификация Приложение 1 1.2. Индикативно ценово предложение Приложение 2 Индикативно ценово предложение Диахим ЕАД Индикативно ценово предложен

Прочети повече

Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“

Дами и господа, предоставяме ви информация към обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории № 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“ във връзка с изпълнение на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-1.002-0014-С01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално разв

Прочети повече

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на автономна експериментална микроенергийна система – по 5 обособени позиции“ одобрена с Решение № ОП-2020-4-2 / 12.06.2020 г. на проф. дхн Евелина Павлова Славчева – Директор на ИЕЕС-БАН Обявление за откриване на процедура № ОП-2020-4 Решение № ОП-2020-4-2 Публикувано на 15.06.2020г. в 22:45 часа Документация ОП-2020-4 Прогнозни стойности ОП-2020-4 Техническа спецификация ОП-2020-4 Методика за оценка ОП-2020-4 поз.3 Проект на договор ОП-2020-4 Утвърждавам документацията Образци Образец №2 - еЕЕДОП Публикув

Прочети повече

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват"

Документация за обявяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Диференциално сканиращ калориметър (ДСК) с широк температурен обхват на действие от -150 °С до 1600 °С в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Обявление за поръчка Решение за откриване на процедура Документация Публикувано на 05.06.2020 г. в 12:17 часа. Разяснение чл. 33 ЗОП Публикувано на 30.06.2020 г. в 17:21 часа. Съобщение отваряне на ценови предложения Публикувано на 04.08.2020 г. в 14:41 часа. Протокол 1 приложение 1 приложение 2 Протокол 2 Докла

Прочети повече

Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло

С настоящото ви информираме, че на основание чл. 8 от ЗОП е подписано СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж/инсталиране, поддръжка на автоматизирана апаратура за изследване на сензорни свойства за нуждите на Институт по електрохимия и енергийни системи и Институт по физика на твърдото тяло“. Процедурата е обявена по чл.20, ал. 1, т.1 буква „б” от ЗОП. Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на ИФТТ-БАН: http://www.issp.bas.bg/public-procurement-order/?id=41 Съобщение съвместно възлагане

Прочети повече

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5