This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Final Procedures

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Jury

Candidates

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 22.07.2022 г., присъжда на ас. Боряна Александрова Караманова образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Придобиване на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен “доктор на науките”, по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Jury

Candidates

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 28.06.2022 г., присъжда на д-р Мохамед Абдул-Монеим Деяб образователната и научна степен „доктор на науките” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

 

 

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Jury

Candidates

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 20.07.2021 г., присъжда на ас. Борис Тодоров Широв образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7