This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Final Procedures

за придобиване на научни степени по ЗРАСРБ

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Jury

Candidates

Решение

 

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 18.06.2020 г., присъжда на ас. Любомир Стефанов Сосеров образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

 

 

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Jury

Candidates

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 26.11.2019 г., присъжда на ас. Ивета Мустафова Бошнакова образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Процедура по защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, специалност 01.05.05 Физикохимия

Jury

Candidates

Решение

Откритото заседание на НЖ, състояло се на 12.11.2019 г., присъжда на ас. Здравка Димитрова Славкова образователната и научна степен „доктор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.05 „Физикохимия".

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6