This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Current Procedures

Процедури по ЗРАСРБ

В момента няма обявен конкурс за професор.
В момента няма обявен конкурс за доцент.

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Материали за енергия" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 89/24.10.2023 г.

Jury

    Candidates

    Решение

    .