This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Final Procedures

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Електрохимия на литиевите елементи“, обявен от ИЕЕС в ДВ брой 94/29.11.2019 г.

Jury

 • Prof. PhD Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Антон Момчилов (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Веселин Найденов (ИЕЕС-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Ружа Харизанова (ХТМУ) -

Candidates

Res. Assist. PhD Борислава Младенова

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 04.03.2020 г., избира ас. д-р Борислава Бориславова Младенова  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на секция "Електрохимия на литиевите елементи" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2020).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.05 Физикохимия за нуждите на Секция "Твърди електролити" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 94/29.11.2019 г.

 

Jury

 • Assoc. Prof. PhD Ваня Илчева (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Тамара Петкова (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Сашо Василев (ИЕЕС-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Димана Назърова (ИОМТ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Ивайло Гугов (ХТМУ) -

Candidates

Res. Assist. PhD Веселин Желев

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 04.03.2020 г., избира ас. д-р Веселин Вълков Желев  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.05 „Физикохимия” за нуждите на секция "Твърди електролити" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 04/2020).

Конкурси за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ"

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока), обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 83/22.10.2019 г.

 

Jury

Candidates

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 16.04.2020 г., избира доц. д-р Мария Борисова Матракова  на академичната длъжност „доцент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)” за нуждите на секция "Електрохимия на оловните акумулатори" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 06/2020).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7