This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Final Procedures

Процедури по ЗРАСРБ

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 13/15.02.2022 г.

Jury

 • Prof. PhD Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Бранимир Банов (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Николай Божков (ИФХ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Рашко Рашков (ИФХ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Димка Фачикова (ХТМУ) -

Candidates

Res. Assist. PhD Тодор Петков

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира ас. д-р Тодор Велков Петков  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока” за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

Конкурси за заемане на академичната длъжност „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Електрохимия (вкл. химически източници на тока)" за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 13/15.02.2022 г.

Jury

 • Assoc. Prof. PhD Мария Матракова (ИЕЕС-БАН) -
 • Prof. PhD Веселин Найденов (ИЕЕС-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Даниела Карашанова (ИОМТ-БАН) -
 • Assoc. Prof. PhD Катя Игнатова (ХТМУ) -
 • Assoc. Prof. PhD Димка Фачикова (ХТМУ) -

Candidates

Res. Assist. PhD Крум Банов

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира ас. д-р Крум Бранимиров Банов  на академичната длъжност „главен асистент” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока” за нуждите на направление "Електрохимични източници на ток" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

Конкурси за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР"

Институтът по електрохимия и енергийни системи обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Физикохимия" за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" в ИЕЕС – БАН, обявен от ИЕЕС в ДВ, брой 1/04.01.2022 г.

Jury

Candidates

Решение

НС на ИЕЕС, състоял се на 01.06.2022 г., избира доц. д-р Елефтерия Димитрова Лефтерова на академичната длъжност „професор” по направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Физикохимия” за нуждите на направление "Водородни енергийни системи" на ИЕЕС – БАН (ПРОТОКОЛ 07/2022).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • ...
 • 11