Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“

22.06.2022

Проведеният на 21 юни 2022 г. Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“ събра в ИЕЕС-БАН представители на партньорите по проекта, управляващия орган и бизнеса, които имат интереси в областта на електрохимичните системи за зелена енергия.

Чл.-кор. Евелина Славчева, ръководител на ЦК ХИТМОБИЛ, представи общия напредък по изпълнение на трите модула на проекта: М1 - Индустриални изследвания, М2 -Експериментално развитие и М3 - Разпространение и технологичен трансфер. Тя резюмира постигнатото в изграждане на шестте лаборатории по първите два модула (пет от тях вече готови, а шестата в процес на изграждане поради сложността на обекта). В представянето акцент бе поставен  върху инфраструктурата на завършената Лаборатория 3 „Водород и горивни клетки” и проблемите, породени от липсата на нормативна уредба, която да регламентира озаконяването на такъв тип обекти. Специално внимание чл.-кор. Славчева обърна на извършените до момента пазарно-ориентирани научни изследвания. В паралел тя проследи формирането на научния екип на Центъра до момента и очерта перспективите в това отношение за следващите етапи. В края на представянето чл.-кор. Славчева направи обзор на видовете дейности, които ЦК ХИТМОБИЛ ще изпълнява при окончателното завършване на проекта, по поставените цели за изпълнение на националните ангажименти за развитие на ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Д-р Даниела Леви запозна участниците в събитието с постигнатото до момента по М3 - Разпространение на знания и трансфер на технологии и дейностите за подпомагане на научно-изследователската дейност по отношение управление за осигуряване правна защита на интелектулна собственост и за осъществяване на ефективни връзки с бизнеса за постигане на устойчиво публично финансиране. Тя направи преглед на научната „продукция“ от публикации и патенти до момента и очакваните резултати към края на проекта през 2023 г.

Гл.ас. д-р Благой Бурдин, ръководител на М2 - Експериментално развитие, представи накратко възможностите на вече изградената Лабораторна тестова система за изследване производството и съхранението на енергия от възобновяеми енергийни източници и се спря по-детайлно на постигнатото по изграждане на първата в България и региона мобилна водородна зарядна станция и предизвикателствата пред екипа по този уникален за страната обект.

Програмата на събитието продължи с разглеждане на вече готови обновени помещения на лаборатории в ИЕЕС-БАН и запознаване с възможностите на инсталираната в тях нова научно-изследователска апаратура.

В края на информационния ден участниците имаха възможност да водят дискусии и установяват делови контакти на чаша вино.

 

Проект Център за компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, АДБФП  BG05M20P001-1.002-0014 се финансира от Оперативна програма Наука и образование и интелигентен растеж (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.