Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ"

22.03.2019

На 21.03.2019 г. ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ – Водеща организация и следните партньори: ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ, ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ, ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ, ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ, ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, СДРУЖЕНИЕ "БГ Н2 ОБЩЕСТВО“, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ", НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ подписаха Договор за предоставяне на БФП BG05M20P001-1.002-0014-С01, с което стартира изпълнението на Проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ по процедура № BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с Управляващ орган Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Обща стойност на проекта:  21 709 196,10 лв.

Размер на БФП: 21 709 196,10 лв., от които 18 452 816,69 лв. европейско финансиране и 3 256 379,41 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 57 месеца

Обща цел на проекта:

Изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.

Основни дейности:

1.Изграждане на нова разпределена специализирана научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности;

2.Закупуване и пускане в експлоатация на оборудване (ДМА) и ДНА, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра;

3.Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии";

4.Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“, по-конкретно експерти и специалисти по водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ;

5.Осигуряване на допълнителна специализация на изследователи и иноватори с доказана експертиза в приоритетните области на ИСИС, повишаване квалификацията и компетентността на наличните и нови кадри на центъра;

6.Развитие и утвърждаване на лидерски позиции на регионално и европейско ниво – участие в престижни международни конференции;

7.Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България;

8.Широко разпространение на резултатите от научните изследвания чрез: активна публикационна дейност; организиране на семинари, конференции и лятна школа/техническо училище; създаване на дигитална библиотека; подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво;

9.Трансфер на знания. Разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране. Създаване на spin предприятие;

10.Осигуряване на бизнес специализирани научно-изследователски услуги чрез: създаване на Информационна карта на съществуващата научно-изследователска структура и обсега на дейностите ѝ; разработване и въвеждане на единна система за проследяемост относно използването на инфраструктурата;

11.Организация и управление на проекта;

12.Информиране и публичност;

13.Независим външен одит.

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна информация, както следва: Модул 1 „Индустриални изследвания" (4 лаборатории): Л1: „Батерии“; Л2: „Фотоволтаични модули и генератори“; Л3: „Водород и горивни клетки“; Л4: „Биоенергия“; Модул 2 "Експериментално развитие" (2 лаборатории):  Л5 „ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност"; Л6: „Интегрирани енергийни системи“; Модул 3 „Комуникации и трансфер на знания”: Отдел "Управление на знанието" и Отдел "Трансфер на технологии";

Ще бъдат разкрити нови работни места за изследователи в ЦК ХИТМОБИЛ;

Ще се създаде инфраструктурен капацитет за научна работа на повече изследователи;

Ще бъдат привлечени млади учени до 34 г., водещи национални и чуждестранни изследователи, които участват в научноизследователските и развойни дейности в центъра;

Ще бъде разширен достъпът за докторанти, постдокторанти и специализанти;

Повишена транснационална мобилност и международно сътрудничество;

Ще бъде създадено партньорство и взаимодействие между центровете за научно-изследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, което ще засили връзката "наука-образование-бизнес;

Ще бъдат привлечени частни инвестиции, със специален фокус върху научни изследвания, които ще послужат за основа на технологичното развитие и иновациите.