Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

ПРИЕМ на ДОКТОРАНТИ за учебната 2019 - 2020 г.

28.07.2019

В съответствие  със Заповед  № I-114/23.07.2019 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на теми:

 1. Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид“.
  За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail:
   k.petrov@iees.bas.bg
   
 2. Съхранение на енергия и водородна енергетика
  За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail:
  graikova@iees.bas.bg

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС:

1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетeлство за съдимост.

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж.

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат: 

по  специалността                        от  02 до 06.12.2019 година,

по чужди езици                             от  09 до 13.12.2019  година.

Изисквания:

                Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755. 

За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260

Конспектът  може да се изтегли от тук.

Начало на докторантурата – 01.01. 2020 г.