Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2020 - 2021 г.

20.04.2021

В съответствие със Заповед № I-36/08.02.2021 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия” на теми:

 1. Оловни акумулатори с усъвършенствана конструкция и подобрени електродни структури и материали“.
  За повече информация – доц. д-р Пламен Николов, e-mail:
  p_nikolov@iees.bas.bg
 2. Съхранение на енергия и водородна енергетика
  За повече информация – доц. д-р Гергана Райкова, e-mail:
  graikova@iees.bas.bg
 3. "Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид“.
  За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail:
  k.petrov@iees.bas.bg

В срок до 12.05.2021 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС:
1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетeлство за съдимост.
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 14 до 18.06.2021 година,
по чужди езици от 21 до 25.06.2021 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755.
За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260
Начало на докторантурата – 01.01.2022 г.
 

Конспектът може да се изтегли от тук.