Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

КОНКУРС за прием на ДОКТОРАНТИ за учебната 2021-2022г.

13.07.2021

В съответствие със Заповед № I-116/06.07.2021 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна и задочна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия”.

В срок от 13.08.2021 до 13.10.2021 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС:
1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват шифърът на специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2.  Автобиография.
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
5. Медицинско свидетелство.
6. Свидетeлство за съдимост.
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж.
Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.
Изпитите ще се проведат:
по специалността от 06 до 10.12.2021 година,
по чужди езици от 13 до 17.12.2021 година.
Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755.
За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260
Начало на докторантурата – 01.01.2022 г.
 

Конспектът може да се изтегли от тук.