Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

ПРИЕМ на ДОКТОРАНТИ за учебната 2018 - 2019 г.

09.07.2018

В съответствие  със Заповед  № I-90/05.07.2018 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на тема: “Разработване на нови метал хидридни сплави за създаване на акумулатор въздух-метален хидрид“.
За повече информация – проф. д-р Константин Петров, e-mail: k.petrov@iees.bas.bg
 

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС:

1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетeлство за съдимост.

7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (образец на декларацията може да се бъде свален от тук).

8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж.

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755. 

За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260

Конспектът  може да се изтегли от тук.

Начало на докторантурата – 01.01. 2019 г.