Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Прием на докторанти

в ИЕЕС - БАН

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на редовни докторанти за учебната 2018 - 2019 г.

02.03.2019

В съответствие  със Заповед  № I-46/26.02.2019 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, ИЕЕС обявавя допълнителен конкурс за прием на редовна докторантура по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия” на тема: “Разработване на нови електродни материали и изследване на електрохимични процеси във водородни енергийни системи с твърд полимерен електролит“.
За повече информация – проф. дхн Евелина Славчева, e-mail: eslavcheva@iees.bas.bg
 

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите подават следните документи за участие в конкурса до Директора на ИЕЕС. Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография.

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетeлство за съдимост.

7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (образец на декларацията може да се бъде свален оттук).

8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж.

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование и положен държавен изпит (защитена дипломна работа).

Конспектът  може да се изтегли оттук.

Конкурсните изпити по специалността следва да се проведат в периода от 17 о 21 юни 2019 г., а изпитите по чужд език - от 24 до 28 юни 2019 г.

Краен срок за зачисляване– 01.10.2019 г.

За справки в ИЕЕС - ул. “Акад. Г. Бончев”, бл 10, стая 205, тел. 02 979 2755. 

За справки в БАН -Администрация, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 02 9795260