Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Новини

от ИЕЕС - БАН

РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на ИЕЕС за 2019 ГОДИНА

03.02.2020

На 28 януари 2020 г. се проведе традиционното отчетно събрание на ИЕЕС–БАН за предходната година, в което съвместно заседават на Общото събрание на учените и на Научния съвет на института. Годишният отчет за работата по тематични направления и видове научно-изследователски и образователни дейности, бе представен от наскоро встъпилия в длъжност научен секретар на ИЕЕС гл. ас. д-р Тома Станкулов. По-подробна информация за изпълнението по пет общоинститутски проекта изнесе Директорът на института, проф. дхн Евелина Славчева. Тя запозна колектива и с финансовия отчет на звеното.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р. България 2017-2030 г. ИЕЕС през 2019 г. бележи много сериозен ръст по отношение на работа по проекти. ИЕЕС е спечелил и работи по общо 30 проекта (10 договора с НФНИ; 3 - по програмата за подпомагане на млади учени; 6 - по оперативни програми и с министерства; 3 - по европейски програми; 2 - за научни разработки с фирми от България и чужбина; и 6 - по допълнителни проекти на БАН и ЕБР) като се изключат проектите по държавна субсидия. Направен бе изводът, че научният състав на ИЕЕС, освен с голямата отговорност за организиране и реализиране на научно-изследователска работа по направления и проекти, е поел допълнително натоварване с интензивни административни-финансови и стопански дейности по стартиралите през 2019 г. проекти, и най-вече по тези за изграждане на ефективни съвременни инфраструктури: Център за компетентност „ХИТМОБИЛ, Център за върхови постижения по Мехатроника, НИ „СЕВЕ“, „ЕПЛЮС“ и „ИНФРАМАТ“.

Съсредоточавайки основните си усилия за изпълнения на проектите, колективът на ИЕЕС приключва 2019 г. с известен спад в публикационната си дейност, но запазва позицията си на един от водещите институти в БАН по издадени и заявени патенти и полезни модели. През изтеклата година са публикувани 38 научни публикации, вкл. 23 в реферирани научни списания. Издадени 3 патента и 2 полезни модела и е заявен още 1 патент. По отношение на цитируемостта на публикациите с автори от ИЕЕС, се запазват средните нива от предходните години. През 2019 г. са забелязани близо 750 цитата от чужди автори.

В отчета на ИЕЕС за 2019 г. са посочени и най-важните постижения за института. Като най-важно научно постижение са отличени постигнатите резултати по „Разработване на високо ефективни композитни катализатори за реакция на отделяне на кислород при електролиза на вода“ с автори ас. д-р Ивета Бошнакова и колектив. В получените катализатори успешно са заменени традиционно използваните въглеродни носители с евтин природен продукт монтморилонит и благородният метал иридий частично е заменен с по-евтин калай. За научно-приложно постижение с най-голяма значимост е избран влезлия в сила български патент за „Разширител за отрицателни електроди на оловно-киселинни акумулаторни клетки и батерии“ с автор проф. д-р Веселин Найденов. Предложеният разширител се базира на природен продукт от въглищен материал от български източник. Поради специфичният си химичен състав и добрите си показатели той осигурява възможности за икономия на финансови средства и повишаване енергийните параметри на произведените с него оловни акумулатори.

През 2019 г. в ИЕЕС са сe обучавали 4 редовни докторанта (1 от тях - новоприет) и 1 задочен докторант. Успешно са защитени 5 докторски дисертации. Проф. д-р Антон Момчилов е провел докторантски курс по химически източници на ток, включен в програмата на ЦО-БАН. В института са преминали на обучение и 6 чуждестранни специализанти. Лекциите в чужбина наброяват 16 учебни часа.

Изтеклата година премина под знака на отбелязване 150 годишния юбилей на БАН. ИЕЕС е осъществила разнообразни инициативи за активно популяризиране историята, постиженията и настоящата си дейност сред обществеността и по-специално сред младото поколение в ученическа възраст. На бележитата годишнина бе посветена и организираната от ИЕЕС Национална конференция с международно участие „Софийски електрохимични дни – 2019“.

Направеният преглед на изпълнението на целите и постигнатите резултати дават основание на колектива да счита, че 2019 г. бе една много успешна за ИЕЕС година, изпълнена с нови предизвикателства, за решаването на които е необходимо да се осъществи окрупняване на тематиките и единодействие на колектива.

След приемането на отчета на ИЕЕС за 2019 година проф. д-р Тамара Петкова, председател на комисията по журиране на кандидатурите, представи победителите в ежегодния конкурс между нехабилитираните учени в института. Повече за това можете да научите тук.